Nội dung miêu tả

Chi tiết...
Tuyển dụng

Do nhu cầu về nhân sự bổ sung cho công tác Tổ chức hội nghị, sự kiện tại CỬU LONG. Chúng tôi sẽ tuyển dụng thêm vị trí Nhân viên tổ chức ...

Chi tiết...